Jan Żak

1969

1971

Żak J .

1959 Najstarsze ostrogi zachodniosłowiańskie. Wczesnośrednio­wieczne ostrogi o zaczepach haczykowato zagiętych do wewnątrz, Warszawa-Wróć ław

1961 Ceramika typu zachodniosłowiańskiego w Lilleborgu na Bornholmie, Slavia Antiqua., t. 8, s. 195"2l2

1962 Studia nad kontaktami handlowymi społeczeństw zachodnio -słowiańskich ze skandynawskimi od VI do VIII w.n.e., Wrocław-Warszawa-Kraków

1963 "Importy" skandynawskie za ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku (część katalogowa), Poznań

1967a "importy" skandynawskie na ziemiach zachodniosłowiańskich od IX do XI wieku (część analityczna), Poznań

1967b "importy" skandynawskie na ziemiach zachodnio słowiań­skich od IX do XI wieku (część syntetyczna), Poznań

1975 Die alteste fr{lhmittelalterlich"slawische Keramik Westpommerns, "Koszalińskie Zeszyty Muzealne", t. 5, s. 221-229

 

ă Mariusz Tuszyński