Wojciech Szymański

1958

Kontakty handlowe Wielkopolski w IX-XI wieku, Poznań

1967

Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI-VII w., Wrocław-Warszawa-Kraków

1968

Przyczynek do dyskusji nad zagadnieniem znaków garncarskich na wczesnośredniowiecznej ceramice słowiańskiej, Archaeologia Polona., t. 13, z. l, s. 219-223 

ă Mariusz Tuszyński