Włodzimierz Szafrański

1936

1937

1938

1945

1946

1947

1948

1949

17. (rec.) Glob P.V.: Studier over denjyske enkeltsgravskultur, K0benhavn 1945, ss. 282, [w:] „Przegląd Zachodni", R. 5, nr 1-2, s. 143-145.

18. Para odosobnionych, wczesnodziejowych krepulcy od uprzęży z Biskupina, „Sprawozdania PMA", R. 2, z. l^ł, s. 123-129, ii.

19. Wczesnohistoryczny piec chlebowy ze stanowiska 6 w Biskupinie, „Sprawozdanie PMA", R. 2, z. l^t, s. 117-122, ii.

1950

20. Ciężarki tkackie i przęsliki z grodu kultury ..łużyckiej" w Biskupinie, [w: ] III sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938-1939 i 1946-1948, Poznań 1950, s. 132-160, ii.

21. Skarb brązowy z IV okresu epoki brązowej z Poznania-Staroleki, „Przegląd Archeologicz­ny", t. 9, z. l, s. 36-52, ii.

22. Wczesnohistoryczna smolarnia z Biskupina w pow. żnińskim, „Slavia Antiqua", t. 2, z. 2, s. 453-485, ii.

23. Wyniki prac wykopaliskowych na stanowisku 6 w Biskupinie, pow. Żnin (Tymczasowe sprawozdanie z badań w 1949.), „Sprawozdania PMA", R. 3, z. 1-4, s. 123-144, ii.

1951

24. Jak datować gród kultury ..łużyckiej" w Biskupinie? „Z otchłani wieków", R. 20, z. 1-2, s. 10-27, ii.

1952

25. Domniemane „kowadełka" wczesnośredniowieczne, ,,Slavia Antiqua", t. 3, s. 202-208, ii.

26. Nowe próby datowania okresu habztackiego, „Z otchłani wieków", R. 21, z. 6, s. 175-179, lab.

1954

27. O przęsilkach z napisami, (Aut.): Z. Szafrańska..., „Dawna Kultura", R. l, z. l, s. 17-19, ii.

28. Z badań nad epoką patriarc halnej wspólnoty pierwotnej, „Wiadomości Archeologiczne", t. 20, z. 2, s. 107-133, ii.

1955

29. Odkrycie dwu kompletów wczesnośredniowiecznych żarn obrotowych w Biskupinie, pow. Żnin. „Wiadomości Archeologiczne", t. 22, z. 2, s. 196-198, ii.

30. Skarby brązowe z epoki wspólnoty pierwotnej (TV-V okres epoki brązowej) w Wielkopolsce, Polskie Towarzystwo Archeologiczne - Biblioteka Archeologiczna nr 6, Warszawa - Wroc­ław 1955, ss. 300, il„ tabl.

1956

31. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Biskupinie na stanowisku 6 w 1954 r., „Sprawo­zdania Archeologiczne", t. 2, s. 42-48, ii.

1957

32. (rec.) Antoniewicz J.: Zagadnienie wczesnożetaznych osiedli obronnych na wschód od dolnej Wisły i w dorzeczu Pregoły, „Wiadomości Archeologiczne", t. 24, z. 4, s. 327-368, [w:] „Archeologia Polski", t. l, s. 248-260.

33. Badania na grodzisku w Swohnicy, pow. Gry/ino, „Materiały Zachodniopomorskie", l. 3, s. 25-74, ii.

34. „Grodzisko" kultury łużyckiej w miejscowości Ostrowite Trzemeszenskie, pow. Mogilno, „Wiadomości Archeologiczne", t. 24, z. 3, s. 252-255.

35. Na siadach prototypu wczesnośredniowiecznego młyna z X-XI wieku, „Archeologia Polski", t. l, s. 143-163, ii.

36. Znaczenie skarbów brązowych. (Głos w dyskusji), [w:] Pierwsza Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 5 V-S V 1955, Warszawa-Wrocław 1957, s. 154-160.

1958

37. Archeologiczne badania wykopaliskowe w Placku w roku 1958, „Notatki Płockie", nr 10, s.2-17, U.

38. Grodzisko łużyckie, w Swobnicy na Pomorzu Zachodnim, „Z otchłani wieków", R. 24, z. 6, s. 373-382, ii.

39. Wyniki badań archeologicznych w Biskupinie na stanowisku 6, „Archeologicke rozhledy", R. 10, z. 3. s. 330-344; 357-360, ii.

1959

40. Badania na grodzisku w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim, „Materiały Zachodniopomor­skie", t- 5, s. 43-68, ii.

41. Depot d'objets de branże, Poznań-Starofeka 4, Polegnę, „Inventaria Archaeologica", Fasc. 3, tabl. 20.

42. Ośrodek kultu pogańskiego odkryli w Płocku archeologowie, „Życie Warszawy", R. 16, nr 86 (4820), s. 5, ii.

43. Rezultaty wykopalisk w Płocku w 1958 roku, „Biuletyn Komitetu Przygotowawczego Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego", R. 2, s. 27-32.

44. Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego wału gródka z X-Xl wieku w Biskupinie, pow. Żnin, stanowisko 4 (półwysep) w roku 1956, „Sprawozdania Archeologiczne", t. 6, s. 82-88, ii.

45. Sprawozdanie z terenowych badań archeologicznych w Biskupinie, pow. Żnin, na stanowisku 4 (półwysep) w roku 1955, „Sprawozdania Archeologiczne", t. 5, s. 113-126, ii.

46. Siady kultu bożka Welesa u plemion wczesmpolsklch „Archeologia Polski", t. 3, z. l, s. 159-165, ii.

47. Tajemnice płockich podziemi, „Turysta", R. 8, nr 17 (118), s. 4-5.

48. Wczesnośredniowieczny pogański obiekt kultowy w Płocku, „Sprawozdania z prac nauko­wych Wydziału Nauk Społecznych PAN", R. 2, z. 3-4, s. 119-122.

1960

49. Płock - mazowiecka stolica Polski sprzed prawie tysiąca lat, „Życie Warszawy", R. 17, nr 193 (5240), s. 5, ii.

50. O prapoczątkach państwa polskiego, „Materiały z Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego na Mazowszu", R. 2, s. 1-23.

51. W sprawie tzw. „pramonoteizmu" w paleolicie, „Światowit", t. 23, s. 151—160.

52. Sprawozdanie z badań archeologicznych na półwyspie biskupińskim w 1957 r., „Sprawo­zdania Archeologiczne", t. 10, s. 71-76.

53. Sprawozdanie z badań na grodzisku w Swobnicy, pow. Gryfino, na Pomorzu Zachodnim w 1957 r., „Sprawozdania Archeologiczne", t. 10, s. 41-47, ii.

54. Swobnica (Wildenbruch). Ein Burgwall der Lausitzer Kultur in Westpommern: 2) Die fruhmittelalterliche Hauptburg Plock in Masovlen, [w:] Friihe polnische Burgen, Weimar 1960, s. 39^16, ii.; 82-89, ii.

55. Un lieu du culte paien du haut Moyen Agę decouvert a Plock, „Archaeologia Polona", t. 3, s. 167-171, U.

56. Wyniki archeologicznych hadań wykopaliskowych w Płocku w roku 1960, „Notatki Płockie", R. 17-18,s.41^t2,il.

1961

57. (rec.) Pieczy ński Z.: Cmentarzysko z wczesnego okresu żelaznego (700—400 przed n.e.) w Gorszewicach, w pow. szamotulskim, „Fontes Archaeologici Posnanienses", vol. 4, s. 101-152, [w:] „Archeologia Polski", t. 6, z. 2, s. 339-351.

58. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Płocku w 1959 r., „Sprawozdania Archeologicz­ne", t. 13, s. 177-182, ii.

59. Wyniki badań archeologicznych w Biskupinie, pow. Żnin, na stanowisku 6, [w:] Z hadań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie, Polskie Badania Archeologicz­ne, t. 6, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, s. 7-144, ii.

60. Wyniki hadań na grodzisku w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim, „Sprawozdania Archeo­logiczne", t. 12, s. 19-22, ii.

61. Ze sprawozdania Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk za rok 1960, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 9, nr 3, s. 459-473.

1962

62. Les origines de la ville de Plock a la lumiere des plus recentes recherches archeologiques, „Ergon", t.3, s. 401-405.

63. W pracowniach członków PTR. Włodzimierz Szafrański, „Euhemer", R. 6, nr 27, s. 94-97.

64. Sprawozdanie z archeologicznych hadań wykopaliskowych w Placku w 1960 roku, „Sprawo­zdania Archeologiczne", 1.14, s. 265-269, ii.

1963

65. Archeologiczne badania wykopaliskowe na płockim wzgórzu Tumskim w 1963 r., „Notatki Płockie", R. 26, s. 1-6, ii.

66. Archeologiczne badania wykopaliskowe w Płocku w roku 1961, „Notatki Płockie", R. 24, s. 32-34, ii.

67. Jeszcze w sprawie pochodzenia wczesnopolskiej biżuterii srebrnej (O wpływach arabskich na wczesnośredniowieczne zlotnictwo polskie), „Slavia Antiqua", t. 10, s. 367—380, tabl.

68. Recherches sur 1'habitat rural du Moyen Agę a Biskupin, [w:] Studia z Dziejów Gospodars­twa Wiejskiego, t. 6, nr 2, s. 75-84.

69. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych w Placku w 1961 roku, „Sprawo­zdania Archeologiczne", t. 15, s. 256-260, ii.

70. O wykopaliskach w podziemiach bazyliki watykańskiej, „Euhemer", R. 7, nr 3 (34), s. 51-84, ii.

1964

71. Gospodarka leśna, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 2, cz. l, Wrocław - War­szawa - Kraków 1964, s. 132.

72. Jeszcze w sprawie wczesnośredniowiecznego osiedla na stanowisku 6 w Biskupinie, „Archeo­logia Polski", t. 9, s. 184-190.

73. (rec.) Kossak Z.: Prometeusz i garncarz. Warszawa 1963, [w:] „Mówią wieki", R. 7, z. 7,s.38.

74. Nowoodkryte alpejskie ryty skalne a studia nad pradziejami wierzeń w Polsce, „Euhemer", R. 8, nr 4 (41), s. 54-78, ii.

75. Odkrycia w watykańskich podziemiach, „Mówią wieki", R. 7, nr 10, s. 9-14, ii.

76. La photographie aerienne archeologic/ue en Potogne, [w:] Colloaue international d'Archeologie aerienne, 31 Aout - 3 Septemhre 1963, Paris 1964, s. 147-149, ii.

77. Początki Płocka w świetle wykopalisk archeologicznych, Płock 1964, ss. 56, ii.

78. Religia Slowian, [w:] Zarys dziejów religii. Warszawa 1964, s. 477-491.

1965

79. Jeszcze w sprawie odkryć pod bazyliką sw. Piotra w Rzymie, „Euhemer", R. 9, nr 6 (49), s. 35-51.

80. Odkrycie najstarszego pieca odlewniczego w Polsce „Kwartalnik Historii Kultury Material­nej", R. 13, nr l, s. 159-161, ii.

81. Podziemia Watykanu, Warszawa 1965, ss. 132, ii.

1966

82. Archeologiczne badania wykopaliskowe w Placku w roku 1966, „Notatki Płockie", R. 39, s. 2-7, U.

83. Archeologiczne prace wykopaliskowe w Płocku w 1965 r., „Notatki Płockie", R. 35, s. 7-13, ii.

84. (rec.) Johansons A.: Der Schirmherr des Hofes im Volksglauhen der Letten. Studien uber Orts-, Hof- und Hausgeister, Stockholm 1964, ss. 304; 2) Piekarczyk St.: O społeczeń­stwie i religii w Skandynawii w VIII-XI w.. Warszawa 1963, ss. 260, [w:] „Acta Baltico-

-Slavica", t. 4, s. 216-223; 223-228.

85. Plock przed tysiącem lat, [w:] Dziesięć wieków Placka, Płock 1966, s. 9-10, 13-18.

86. Plock - the llth century capital of Poland in the light of excavations, „Archaeologia Polona", vol. 9, s. 176-196, U.

87. ffber die Befestigungssiedlungen der fruheisenzeitliche Periode in Altpreussen, „Acta Baltico-

-Slavica", t. 4, s. 159-174.

88. Wczesnośredniowieczna architektura kamienna w Placku, „Archeologia Polski", t. 11, s. 213-250, ii.

1967

89. Jeszcze o badaniach na stanowisku 6 w Biskupinie, pow. Żnin, Acta Universitatis Wratis-laviensis, „Studia Archeologiczne", t. 2 (nr 56), s. 229-261, ii.

90. Palatium Chrobrego nową rewelacją wykopalisk płockich, „Notatki Płockie", nr 1/41, s. 19-32, ii.

91. Płock przed tysiącem lat, [w:] Dziesięć wieków Placka, wyd. 2 uzup., Płock 1967, s. 19-26.

92. Płockie niespodzianki archeologiczne, „Trybuna Mazowiecka", R. 4, nr 240 (4294), s. 5.

1968

93. (Glos w dyskusji na posiedzeniu sekcji poświeconej rozwojowi wsi i początkom miast}, [w]:

/ Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej Warszawa 14-18 IX 1965, t. 4, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968, s. 169.

94. Odkrycie średniowiecznej parceli miejskiej w Placku, „Notatki Płockie", nr 1/45, s. 20-27, ii.

95. Plocie, [w:] Informator archeologiczny. Badania 1967, Warszawa, s. 354-356.

96. Płock — jedna z najdawniejszych stolic Polski, [w:] Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza, Wrocław - Warszawa - Kraków 1968, s. 138-148, ii.

97. Religia Europy prahistorycznej; Religia Bałtów; Religia Słowian, [w:] Zarys dziejów religii, Warszawa 1968, s. 591-605; 644-659; 660-687.

98. W sprawie Etrusków nad Bałtykiem, „Pomerania Anliqua", t. 2, s. 17-32.

99. Zagadnienie odbudowy zamku płockiego w świetle ostatnich odkryć, [w:] 'Zamek płocki i problem jego rekonstrukcji. Sympozjum Towarzystwa Naukowego Płockiego 12. X. 1968, Płock 1968, s. 21-34.

100. Zostań szewcze przy kopycie, „Z otchłani wieków", R. 34, z. l, s. 13-18, ii.

1969

101. Archeologów sezon 1969, „Sztandar Ludu", R. 17, nr 32, s. 1-2.

102. Zwei fruhmittelalterliche westliche Patos thauten in Płock, [w:] Siedlung, Bur g und Stadt. Studien zu ihren Anfangen, Berlin 1969, s. 381-385, ii.

103. O periodyzację pradziejów wierzeń słowiańskich, [w:] / Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej Warszawa 14-18 IX 1965, t. 2, Wroctaw-Warszawa-K raków 1969, s. 379-385.

104. (rec.) Pisani V.: II paganesimo ha!to-slavo, „Storia delie religiom", Torino 1965, t. 2, s. 807-835, [w:] „Ada Baltica-Slayica", t. 6, s. 282-288.

105. Płock przed tysiącem lat, [w:] Dziesięć wieków Płocka, wyd. 2. uzup., Płock 1969, s. 21-28.

106. Projekt wyeksponowania w plenerze reliktów preromańskiej rotundy z XI w. odkrytej w Płocku, [w:] Problemy architektonicznego zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Pło­cku 4. VI. 1969, Płock 1969, s. 33-^17.

107. Sprawozdanie z działalności Komisji Archeologicznej Komitetu Nauk Historycznych PAN za rok 1967, „Sprawozdania Archeologiczne", t. 21, s. 441-444.

108. Ze studiów nad wierzeniami Bałtów, „Acta Baltico-Slavica", t. 6, s. 223-230.

1970

109. Die Entdeckung einer neuen, fruhromanischen Palastaula in Polen, [w:] I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej Warszwa 14-18 IX 1965, t. 3, Wrocław-Warszawa-Kra-ków 1970, s.341-342.

110. (Glos w dyskusji nad ref. T. Poklewskiego, Próba krytyki poglądów na metodiańskie pochodzenie początków chrześcijaństwa na ziemiach Polski południowej), [w:] / Między­narodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej Warszawa 14-18 IX 1965, t. 3, Wro­cław-Warszawa-Kraków 1970, s. 422.

111. Plenerowy rezerwat archeologiczny w Placku, „Wiadomości Archeologiczne", t. 35, z. 4, s. 557-568, ii.

112. Płock. (Aut.): K. Pacuski..., [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 4, cz. l, Wro­cław - Warszawa - Kraków 1970, s. 152-156, ii.

1971

113. Dawne Religie Europy, [w:] Religie wczoraj i dziś. Warszawa 1971, s. 171-236, ii.

114. Ślady późnośredniowiecznego kolekcjonerstwa na zamku płockim, „Archeologia Polski", t. 16, s. 683-694, ii.

115. Tadeusz Wieczorówki (Nekrolog), „Z otchłani wieków", R. 37, nr l, s. 49-50, ii.

1972

116. Castrum i castellum płockie w świetle wykopalisk, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku" z. 2, ss. 101, nib 2, ii.

1973

117. Włodzimierz Antoniewicz nestor archeologów polskich. 15 VJJ 1893-20 V 1973. (Nekrolog), „Kultura i Społeczeństwo", t. 17, nr 4, s. 3-6.

118. Badania zespołu zamkowego na Zamku Książąt Mazowieckich. (Aut.): K. Przybysz..., Przewodnik po Okręgowym Muzeum Mazowieckim w Płocku, Płock 1973, s. 19-21.

119. Początki i rozwój grodu i ośrodka miejskiego do roku 1138, [w:] Dzieje Placka, A. Gieysztor red., Płock 1973, s. 17-58, ii.

120. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Słowian we wczesnym średniowieczu, [w:] Katolicyzm wczesnośredniowieczny. Praca zbiorowa pod red. J. Kellera, Warszawa 1973, s. 207-244.

121. Widziałem kości monarchów polskich. Badania naukowe zawartości grobu piastowskiego w katedrze płockiej, „Notatki Płockie", R. 18, s. 23-32, ii.

122. (nota bibliogr.) „Z otchłani wieków", R. 38, nr 2, s. 97-192, [w:] „Euhemer", R. 17, z. 2 (88), s. 90-94.

1974

123. Włodzimierz Antoniewicz 1893-1973. (Nekrolog), „Nauka Polska", R. 22, nr l, s. 228-232.

124. Badania naukowe zawartości grobu piastowskiego w katedrze płockiej, „Miesięcznik Paster­ski Płocki", R. 59, (69), nr 3, s. 108-118, ii.

125. Nowa rewelacja archeologiczna (Jeszcze o płockim wczesnośredniowiecznym uroczysku pogańskim), „Notatki Płockie", R. 19, nr 4, s. 44-49, i].; R. 19, nr 5, s. 14-18.

126. Prześcieradło grobowe Jezusa, „Argumenty", nr 24 (836), s, l, 11, ii.

127. Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w dawnej Europie, [w:] Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, B. Kupis red.. Warszawa 1974, s. 353-402.

128. Wielka ankieta archeologiczna na XXX-lecie PRL. (Odpowiedź na ankietę), „Z otchłani wieków", R. 40, nr 4, s. 287-288.

129. Żarnowiec (Sohieńczyce), pow. Płock, stanowisko „Góra Zamkowa", Informator Archeo­logiczny. Badania 1973, Warszawa, s. 232-233.

1975

130. Archeologia w sporze o genezę religii, „Pomerania Anliqua", t. 6, s. 375-428.

131. Badania archeologiczne w Placku w 25-leciu powojennym (1944-1969), [w:] „Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu", Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Nauko­wych", nr 14, s. 135-151, ii.

132. Stanisław Hiszpański (1904-1975) - malarz starożytności płockich. (Nekrolog), „Notatki Płockie", R. 83, s. 39^12, ii.

133. Płock, katedra. Informator Archeologiczny. Badania 1974, Warszawa, s. 250-251.

134. Początki biskupstwa płockiego w świetle wykopalisk, „Miesięcznik Pasterski Plocki", R. 60, nr l, s. 20-41.

135. Helmer Ringren, Ake V. Strom, Religie w przeszłości i w dobie współczesnej. Przeł. ze szwedzkiego B. Kupis (z uzupełnieniem W. Szafrańskiego), Warszawa 1975, s. 507-509.

136. Romanszczyzna w Murowanej Goslinie pod Poznaniem. (Na tropie wieży mieszkalnej we wczesnośredniowiecznej włości rycerskiej), „Fontes Archaeologici Posnanienses", R. 26, s. 159-168.

1976

137. Betlejemskie relikwie Jezusa; Dom rodzinny Jezusa; Dramat jerozolimski Jezusa; Grób Jezusa, „Argumenty", nr 3 (919), s. l, 10-11; nr 13 (929), s. 4-5; nr 16 (932), s. l, 4-5, 14;

nr 19 (935), s. 4-5.

138. Religie prahistoryczne; Religia Baltów: Religia Slowian, [w:] Zarys dziejów religii, B. Kupis red., wyd. 2, Warszawa 1976, s. 45-70; 522-537; 538-566.

139. Znalezienie figurki Izydy jako wyraz możliwości penetracji chrześcijaństwa na ziemie polskie w III wieku, „Archeologia Polski", t. 21, z. 2, s. 355-364, ii.

1977

140. Pradzieje w twórczości Stanislawa Hiszpańskiego, Wystawa. (Informator), Warszawa 1977,s. 4.

141. Religie prahistoryczne a kultura, [w:] Kultura a religie, B. Kupis red.. Warszawa 1977 s. 13-88.

1978

142. Nowe znalezisko brązowego miecza typu Morigen w Polsce, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi". Seria Archeologiczna, nr 25, s. 371-377, U.

143. Początki i rozwój grodu i ośrodka miejskiego do roku 1138, [w:] Dzieje Placka, wyd. 2, Płock 1978, s. 18-73, U.

144. Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne w dawnej Europie, [w:] Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, B. Kupis red., wyd. 2, Warszawa 1978, s. 351^02.

1979

145. Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979, ss. 424, ii.

146. Problem autentyczności grobu św. Piotra w Rzymie w świetle wykopalisk w bazylice watykańskiej, „Ada. Universitatis Wratislaviensis", „Antiquitas", t. 8 (nr 449), s. 181-220,

a.

147. Przemiany religii pierwotnej (próba periodyzacji pradziejów religii na ziemiach polskich), „Z otchłani wieków", R. 44, nr 3, s. 209-225, U.

148. (rec.) Radwański K.: Kraków przedlokacyjny, Kraków 1975, ss. 404, [w:] „Pomerania Antiqua", t. 8, s. 385-394.

149. Religia Slowian, [w:] Socjologiczne aspekty religii, Rzeszów 1979, s. 1-10, powiel.

150. (rec.) Sylwestrowicz J.: Interpretacja znaczenia motywów boru, jelenia i tarczy w przedsta­wieniach figuralnych kultury wschodnio-pomorskiej; Cole s J.: Archeologia doświadczalna, Warszawa 1977, s. 252, [w:] „Pomerania Antiqua", t. 9, s. 348-355; s. 360-366.

151. (rec.) „Z tradic slovanske kultury v Cechach (Sezava a Emauzy v dejinach ceske kultury), Praha 1975, ss. 244; Reichertovś K.: Sezava ve sretle archeologie a stavebnich dejin, Praha 1977, ss. 40, [w:] „Sprawozdania Archeologiczne", t. 31, s. 331-338.

1980

152. Religie prahistoryczne, [w:] Religie Azji, Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii, Warszawa 1980,s. 40-63.

153. Otwarcie grohu piastowskiego w katedrze płockiej w roku 1972, „Studia Płockie", t. 6:1978 (druk.: 1980), s. 67-92, ii.

154. (rec.) „Z otchłani wieków", R. 44, nr 4, s. 241-304; R. 45, nr l, s. 1-100, [w:] „Euhemer", R. 24, nr 3 (l 17), s. 117-121; nr 4 (118), s. 99-103.

1981

155. Czy rzeczywiście odkryto grób św. Piotra?; Grota Massahielska, „Argumenty", nr 44 (1220) s. 4-5; nr 48 (1224), s. 4-5.

156. W sprawie policefalizmu bóstw nadbałtyckich, (Aut.):..., J. Rosen-Przeworska, [w:] Słowiańszczyzna polabska między Niemcami a Polską, Poznań 1981, s. 255-256.

157. Religia Baltów; Religia Słowian, [w:] Religie Bliskiego Wschodu i dawnej Europy, War­szawa 1981, s. 251-265; s. 266-294.

158. (rec.) „Z otchłani wieków", R. 45, nr 2, s. 105-194; Lowmiański H.: Religia Słowian i jej upadek (w.VI-XII), Warszawa 1978, ss. 436, [w:] „Euhemer", R. 25, nr l (119), s. 60-67; nr 2 (120), s. 131-136.

1982

159. Rodowód motywu Chrystusika Frasobliwego (Przyczynek do badań nad przedchrześcijań­skim kultem zmarłych przodków), „Euhemer", R. 26, nr 3-4 (125-126), s. 17-26, ii.

160. Stoi Czarnej Madonny; Grób Wniebowziętej; Święty Graal, „Argumenty", nr 13 (1239), s. l, 4-7; nr 22 (1248), s. l, 6-7; nr 28 (1254), s. l, 8-9.

1983

161. (rec.) Daszkiewicz J. R. i Tryjarski E.: Kamiennyje baby priczernomorskich stie-piej. Warszawa 1982, [w:] „Euhemer", R. 27, nr 3 (129), s. 112-114.

162. Essenizm; Trójca święta; W świetle wykopalisk (Trójca święta); Boże Narodzenie; Krzyż. Falliczny symbol płodności; Krzyż. Symbol upadku powstania żydowskiego: Krzyż. Kwadrat magiczny; Izyda — prototyp Madonny; Kult Maryjny; Towarzysz bogini; Apoteoza pierwias­tka żeńskiego; Wielka Matka; Nowa wersja bogini matki, „Argumenty", nr 26 (l 294), s. 10-11; nr 27 (1295), s. 10-11; nr 29 (1297), s. 10-11; nr 31 (1299), s. 12-13; nr 33 (1301) s. 10-11; nr 35 (1303), s. 10; nr 37 (1305), s. 10; nr 39 (1307), s. 10; nr41 (1309), s. 10-11;

nr 43 (1311), s. 10-11; nr 45 (1313), s. 10; nr 47 (1315), s. 10; nr 49 (1317), s. 10-11; nr 51 (1319), s. 1&-11, (W rubryce: Prahistoria chrześcijaństwa).

163. (rec.) Lowmiański H.: Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII), Warszawa 1979, ss. 436, [w:] „Slavia Antiqua", t. 29, s. 277-290.

164. Płock we wczesnym średniowieczu. Polskie Badania Archeologiczne, t. 6, Wrocław-War-szawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983, ss. 248, ii.

165. Problem niewolnictwa w pradziejach ziem polskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis", „Antiquitas", t. 10 (nr 598), s. 143-154, ii.

166. Religioznawstwo jako nauka; Geneza religii i najdawniejsze jej dzieje; Religie światowe i religie Słowian; Geneza chrześcijaństwa; Chrześcijaństwo w dziejach Polski, „Religioznaw­stwo", nr l, ss. 16; nr 2, ss. 38; nr 3, ss. 42; nr 4, ss. 34; nr 5, ss. 44, powiel, (skrypt Wyższej Szkoły Nuk Społecznych).

167. Rodowód motywu Chrystusika Frasobliwego (Przyczynek do badań nad przedchrześcijań­skim kultem zmarłych przodków), „Euhemer", R. 27, nr l (127), s. 27-36, ii.

168. (rec.) Swienko H.: Religia i religie. Warszawa 1981, ss. 308, [w:] „Euhemer", R. 27, nr 2 (128), s. 111-113.

169. Trzy glowy św. Dionizego; Komu szczebel drabiny ze snu świętego Jakuba...; Święty pępek Dzieciątka; Święte koszyki cudownego rozmnożenia chleba, „Argumenty", nr 14 (1282), s. 3;

nr 15 (1283), s. 11; nr 20 (1288), s. 10-11; nr 21 (1289), s. 10-11. (W rubryce: Relikwie).

170. Wznowienie wykopalisk na grodzisku żarnowieckim w Sohieńczycach pod Puckiem, „Pome­rania Antiqua", 1.11, s. 187-203.

1984

171. Krzyż; Jeszcze o krzyżu, „Argumenty", nr 28 (1401), s. 4-5; nr 29 (1402), s. 10-11.

172. Matka Krzywoustego (Królowa w biurku); Szczątki kostne Bolesława Krzywoustego w ka­tedrze płockiej, „Notatki Płockie", nr 2 (123), s. 14-24, ii; nr 3 (124), s. 23-26.

173. Misterium Mitry; Analogie mitraizmu i chrystianizmu; Mitraizm i chrześcijaństwo: podo­bieństwo symboliki; Mechanizm narodzenia nowej religii; Spór o biografię Jezusa; Idea mesjanistyczna, „Argumenty", nr 2 (1322), s. 10; nr 4 (1324), s. 10; nr 15 (1335), s. 10. (W rubryce: Prahistoria chrześcijaństwa).

174. Osiągnięcia archeologicznych badań wykopaliskowych w czterdziestoleciu Polski Ludowej, „Notatki Płockie", nr 3 (120), s. 14-19, ii.

175. Otwarcie grobu Piastów w katedrze płockiej w 1972 roku, „Rocznik Mazowiecki", t. 8, s. 55-86, ii.

176. Paleochrzescijańskie symbole w Polsce starożytnej, „Balcanica Posnaniensia, Ada et stu­dia", t. 3, s. 435-442.

177. (nota bibliogr.) Wilson I., Całun. Turyński, Warszawa 1983, ss. 348, [w:] „Nowe Książki", nr 4, s. 120-122.

1986

178. Bolesław III Krzywousty w świadomości narodowej w 900 rocznicę urodzin, (Aut.):..., T. Kordela; Wystawa. (Informator), Plock 1986.

179. Geneza religii; Religia Słowian, „Człowiek i światopogląd", nr 2 (241), s. 141-154; nr 5 (224), s. 123-137.

180. Kalendarz z Kolbud, (Aut.): M. Kwapiński..., „Problemy", nr 7 (480), s. 46.

181. Koń do dyspozycji bogów; Niejedna była Wanda; Boże stopki; Lech, Czech i Ruś: Co było przed nami?; Gniazdo orłów; Liturgia słowiańska; Zaduszki u Prasfowian; Kamienie drui-dyczne Słowackiego; Zwierzęta w religii; Co było przed nami; „Bóg się rodzi...", „Ar­gumenty", nr 40 (1465), s. 16; nr 41 (1466), s. 16; nr 42 (1467), s. 16; nr 43 (1468), s. 16;

nr 44 (1469), s. 16; nr45 (1470), s. 16; nr 46 (1471), s. 16; nr47 (1472), s. 16; nr 48 (1473), s. 16; nr 49 (1474), s. 16; nr 50 (1475), s. 16-17. (W rubryce: Co było przed nami?).

182. Korzenie naszej kultury: Światłość Chrystusowa, „Argumenty", nr 4 (1429), s. l, 11; nr 13 (1438), s. l, 4.

183. Religie prahistoryczne; Religia Bałtów, Religia Slowian; [w:] Zarys dziejów religii, wyd. 5, Warszawa 1986, s. 31-50; 431-440, 442-463.

184. Religioznawstwo jako nauka; Geneza religii i najdawniejsze jej dzieje; Religie światowe i religie Słowian: Geneza chrześcijaństwa w dziejach Polski, „Religioznawstwo", nr l, ss. 16; nr 2, ss. 38; nr 3, ss. 42; nr 4, ss. 44, powiel, (skrypt Akademii Nauk Społecznych).

1987

185. Chrystus zmartwychwstał jest...; Spór o całun turyński, „Argumenty", nr 16 (1493), s. l, 13; nr 17 (1494), s. 6.

186. Miasto Płock ma ponad tysiąc lat (prapoczątki płockiego procesu miastotwórczego in statu nascendi), „Notatki Płockie", nr 3 (132), s. 12-14.

187. Prahistoria religii na ziemiach polskich. Warszawa 1987, ss. 488.

188. Przy „muro rosso"; Spór o słup; Na grudce tynku, „Sprawy i ludzie", R. 6, nr 23 (270), s. 1-4; nr 24 (271), s. 5; nr 25 (272), s. 5. (W rubryce: Przy „muro rosso").

189. Spwen des GSttinnenkultes im slawischen Ostseeraum, „Folia Praehistorica Posnaniensia", t. 3, s. 247-255.

190. Świadkowie narodzin religii (periodyzacja pradziejów religii w Polsce). Konsultacje religio­znawcze, „Argumenty", nr 37 (1514), s. 11.

191. Zamek płocki i jego urządzenia sanitarne, „Rocznik Mazowiecki", t. 9, s. 241-262.

1988

192. Archeologia religioznawcza, [w:] Leksykon religioznawczy. Warszawa 1988, s. 11-13.

193. Archeologia religioznawcza, [w:] A/a/a Encyklopedia Religioznawcza, „Euhemer", R. 31, nr l (147), s. 11-13.

194. Esclavage patriarcal dans l'antiquite sur le territoire de la Pologne en Europę centrale, [w:] Forms ofControl and Subordination in Antiauity, Tokyo 1988, s. 355-359.

195. Ku nowej wizji religii Słowian, [w:] Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, t. 2, Wrocław 1988, s. 125—130.

196. Przyczynek do genealogii paleochrzescijanskiego symbolu krzyża, „Acta Universitatis Wra-tislaviesis", „Antiquitas", t. 14 (nr 930), s. 267-282, ii.

197. Religie prahistoryczne; Religia Baltów; Religia Słowian, [w:] Zarys dziejów religii, wyd. 6, Warszawa 1988, s. 31-49; s. 431-441; s. 442-463.

198. Rzymska cegła z Carnuntum, „Argumenty", nr 27 (1556), s. 11.

199. Szczątki kostne Bolesława Krzywoustego w katedrze płockiej, [w:] Bolesław III Krzywousty. W 900 rocznicę urodzin, Płock 1988, s. 69-77.

200. Ślady wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w Płocku za czasów Bolesława Krzywoustego, „Notatki Płockie", nr 3 (136), s. 19-21.

201. Zagadka opolskiego konika, „Trybuna Opolska", nr 92 (11355), s. 3.

1989

202. Kwestia pobytu Etrusków nad Bałtykiem, [w:] Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, Słupsk 1989, s. 253-272.

1990

203. (rec./Hum! V.: Kostel sv. Klimenta na Novem Mesie Praiskem ve svetle historickoar-cheologickeho vyżkumu, „Archaeologia Pragensia", t. 8 :1987, s. 157-254, ii. [w:] „Sprawo­zdania Archeologiczne", t. 42, s. 401-404.

204. Starożytna bałkańska bogini iliryjska ,,Virgo paritwa" a ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza, „Balcanica Posnaniensia", t. 5, s. 69-72.

1991

1992

Wykonałem na podstawie: Leszek Gajewski, Bibliografia prac drukowanych Prof. dr. Włodzimierza Szafrańskiego za lata 1936-1992

 

ă Mariusz Tuszyński