Stanisław Kurnatowski

1956

Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych przeprowadzonych w Międzyrzeczu Wielkopolskim w latach 1954-1955, Sprawozdania Archeologiczne t. 6, s. 99-110

1961

Rozwój Międzyrzecza w świetle badań archeologicznych z lat 1954-1958, [w:] Z przeszłości Międzyrzecza, Poznań, s. 61-181.

1962

Wyniki dalszych badań nad Międzyrzeczem, Z Otchłani Wieków, 28, s. 9-15

1963

Uwagi o kształtowaniu się stref zasiedlenia dorzecza Obry w czasie od środkowego okresu epoki brązu do późnego średniowiecza, Archeologia Polski, 8, s. 181-221.

1965

Przemiany terytoriów osadniczych Ziemi Lubuskiej od okresu rzymskiego do wczesnego średniowiecza (praca doktorska)

1966

Głos w dyskusji, [w:] Materiały z konferencji nad dziejami rolnictwa w Rogowie we wrześniu 1964, Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, Warszawa

1968

Osadnictwo i jego rola w kształtowaniu się krajobrazu, -FQ, 29, s. 183-197.

Uwagi o kształtowaniu się stref zasiedlenia dorzecza Obry w czasie od środkowego okresu epoki brązu do późnego średniowiecza, AP, 8, s. 181-221.

1971

Rozwój zaludnienia Wielkopolski zachodniej we wczesnym średniowieczu i jego aspekty gospodarcze, Archeologia Polski, t. 16, s. 465-482.

1973

Zakres przestrzenny archeologicznych badań terenowych a przydatność ich dla analizy osadniczej, „Biuletyn Informacyjny PKZ", 25, s. 9-42.

1975

Uwagi o badaniach nad gospodarką żywnościową okresu wpływów rzymskich, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 23, No. 1, 1975, s. 77-97.

Wczesnośredniowieczny przełom gospodarczy w Wielkopolsce oraz jego konsekwencje krajobrazowe i demograficzne, Archeologia Polski, 20, Nr 1, s. 145-160.

1977

Nowsze teorie na temat pierwotnych siedzib Słowian w świetle analizy paleodemograficznej, Slavia Antiqua, 24, s. 17-38.

Początki i rozwój badań osadniczych w naukach geograficznych i historyczno-społecznych, Przegląd Archeologiczny, 25, s. 135-177.

Zagadnienie Zdjęcia Archeologicznego Polski północno-zachodniej, wprowadzenie do dyskusji, Sprawozdania Archeologiczne, 29. s. 249-255.

1978

Funkcje analizy osadniczej w procesach badawczych nauk geograficz­nych i historyczno-społecznych ze szczególnym uwzględnieniem archeo­logii^ prahistorii, PA, 26, s. 147-187.

1979

Funkcje analizy osadniczej w procesach badawczych nauk geograficznych i historyczno-społecznych ze szczególnym uwzględnieniem archeologii i prahistorii, Przegląd Archeologiczny, 26, s. 147-187.

1980

Badania archeologiczne w Lubiniu w latach 1978-1979, Kurnatowscy Z. i S., Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1975-1978, Kościan, s. 3-8.

1984

L'abbaye bénédictine romane a Lubiń a la lumiere des fouilles archéologiques des années 1978-1982, Józefowiczówna K., Kurnatowski Z. et S., Archaeologia Polona, t. 23, s. 167-202.

ă Mariusz Tuszyński