Józef Kostrzewski

1917

Siedlemin i okolica pod względem archeologicznym, odb. Roczniki T-wa Przyjaciół Nauk, 44.

1919

Grodziska i zamczyska wielkopolskie, „Prz. Arch.", l.

1923

Wielkopolska w czasach przedhistorycznych, wyd. 2, Poznań.

1925

Znaki na dnach naczyń wczesnohistorycznych z Wielkopolski, ,,Obzor Prehistoricky", 4, s. 117—130.

1931

Grodzisko w Jedwabnie w pow. toruńskim. Przyczynek do relatywnej chronologii ceramiki okresu wczesnohistorycznego, "Slavia Occidentalis", t. 10, s. 244-275

1933

Pradzieje Śląska, [w:] Historia Śląska od najdawniejszych czasów do r. 1400, t. l, Kraków, s. 89—122.
Rola Wisły w czasach prehistorycznych Polski, Przegl. Arch., t. 5, z. l, s. 62-69

1935

Badania prehistoryczne w województwie śląskim w roku 1933, Prace Prehistoryczne nr l, Wydawnictwa Śląskie PAU, Kraków, s. 37—64.

1938

Badania prehistoryczne w powiecie lublinieckim na Śląsku w r. 1936, Prace Prehistoryczne nr 3, Wydawnictwa Śląskie PAU, Kraków, s. 63—90.
Ślady osadnictwa z okresu rzymskiego i wędrówek ludów na półwyspie biskupińskim, [w:] Gród prasłowiański w Biskupinie, Poznań.

1939

Sprawozdanie z badań prehistorycznych na Śląsku w 1937 r., Prace Prehistoryczne nr 5, Wydawnictwa Śląskie PAU, Kraków, s. 7—49.

1946

Ceramika słowiańska między Łabą a Odrą w zaraniu dziejów, Przegl. Arch., t. 7, z. l, s. 29-50
Słowianie i Germanie na ziemiach na wschód od Łaby w 6-8 w. po Chr., Przegl. Arch., t. 7, z. l, s. 1-29

1947

Kultura prapolska, wyd. 2, Poznań.

1948

Od mezolitu do okresu wędrówek ludów, [w:] Prehistoria ziem polskich, Kraków.

1949

Pradzieje Polski, Poznań.

1955

Wielkopolska w pradziejach. Warszawa—Wrocław.

1960

Obrządek ciałopalny u plemion polskich i Słowian północno-zachodnich, Warszawa, l

1961

Zagadnienie ciągłości zaludnienia ziem polskich w pradziejach, Poznań.

1965

Pradzieje Polski, (Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K.), wyd. 2, Wrocław—Warszawa—Kraków.

 

 

Kostrzewski J.

1946 Słowianie i Germanie na ziemiach na wschód od Łaby w 6-8 w. Po Chr., PA, 6, s. 1-29.

1966 Pradzieje Pomorza, Wrocław—Warszawa—Kraków.

Kostrzewski J., Chmielewski W., Jażdżewski K.

1965 Pradzieje Polski, Wrocław—Warszawa—Kraków.

 

ă Mariusz Tuszyński